Przejdź do głównej zawartości

Regulamin


Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej:

Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej
Narodowego Instytutu Muzeów

https://szkolenia.nim.gov.pl/

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem publicznej sieci Internet z platformy edukacyjnej Narodowego Instytutu Muzeów z siedzibą w Warszawie (00-342), przy ul. Topiel 12 (dalej zwanego także „NIM”), w tym z umieszczonych na niej Szkoleń i Zasobów, a także dokonywania zapisów na szkolenia organizowane przez NIM.

2. Warunkiem korzystania z platformy edukacyjnej jest zapoznanie się z Regulaminem i wyrażenie zgody na jego treść. Zgoda jest udzielana poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

3. Jednostką obsługującą platformę jest Narodowy Instytut Muzeów.

4. NIM zapewnia stały dostęp do platformy przez sieć internetową, za wyjątkiem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.

5. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich i przepisów ochrony danych osobowych.

6. Użytkownik platformy nie może korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom. Konto służy wyłącznie do zapisów na szkolenia lub korzystania ze Szkoleń lub Zasobów przez danego Użytkownika, do którego przynależy dane konto.

7. Platforma edukacyjna nie może być używana w celu przekazywania treści komercyjnych, reklam, ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z procesem kształcenia.

8. Stroną umowy zawartej na podstawie Regulaminu jest podmiot delegujący Uczestnika i do Regulaminu nie ma zastosowania ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) „Użytkownik” – osoba posiadająca aktywne konto na platformie edukacyjnej;

2) „nazwa Użytkownika” – unikatowy identyfikator Użytkownika, będący jego adresem e-mail;

3) „hasło dostępu” – hasło Użytkownika, które umożliwia dostęp do platformy edukacyjnej;

4) „konto Użytkownika” – zestaw informacji o Użytkowniku, który jest przechowywany na platformie edukacyjnej, przypisany do danego adresu e-mail oraz zakres uprawnień;

5) „dane osobowe Użytkownika” – dane przechowywane na platformie edukacyjnej;

6) „platforma edukacyjna” – aplikacja internetowa służąca do prowadzenia naboru na szkolenia oraz przeprowadzania szkoleń online dostępna na stronie internetowej pod adresem https:// szkolenia.nim.gov.pl/;

7) „Administrator platformy edukacyjnej” – osoba/-y wyznaczona/-e przez Dyrektora NIM do administrowania zasobami platformy edukacyjnej i nadawania uprawnień Użytkownikom;

8) „Wykaz” – wykaz prowadzony w Biuletynie Informacji Publicznej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach);

9) „Koordynator” – osoba wyznaczona przez Dyrektora NIM do koordynowania organizacji danego Szkolenia;

10) „Szkolenie” – szkolenie będące własnością NIM, udostępniane Użytkownikom z wykorzystaniem platformy edukacyjnej za pośrednictwem publicznej sieci Internet, a realizowane w sposób stacjonarny (na żywo) lub online (poprzez sieć Internet);

11) „Uczestnik” – osoba biorąca udział w Szkoleniu stacjonarnym lub online; Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna delegowana przez podmiot określony w § 3 ust. 11;

12) „Zasoby” – materiały o charakterze informacyjnym lub dydaktycznym udostępniane platformie edukacyjnej NIM.

13) „Oświadczenie nt. finansowania ze środków publicznych” – oświadczenie wypełniane przez podmiot delegujący Uczestnika Szkolenia, zawierające dane podmiotu oraz wypełnioną deklarację nt. finansowania ze środków publicznych.

§ 3

1. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest wyłącznie za pomocą platformy edukacyjnej NIM, dostępnej na stronie https://szkolenia.nim.gov.pl.

2. Platforma edukacyjna umożliwia: zapisy na Szkolenia organizowane przez NIM, korzystanie ze Szkoleń dostępnych na platformie edukacyjnej, korzystanie z Zasobów dostępnych na platformie edukacyjnej, wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników, po uprzednim zalogowaniu się.

3. Konta Użytkowników zakładane są przez samych Użytkowników, z wykorzystaniem indywidualnych adresów e-mail.

4. Użytkownik przy zakładaniu konta zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane osobowe żądane przez system.

5. Użytkownik zobowiązany jest podać przynajmniej następujące informacje: Imię, Nazwisko, Nazwa organizacji, Dział, Stanowisko/Funkcja.

6. Wypełniając wskazane powyżej dane niezbędne do procesu rejestracji na platformie edukacyjnej, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

7. Logowanie Użytkowników do platformy edukacyjnej odbywa się z użyciem kont, których poświadczenia, tj. nazwa Użytkownika i hasło dostępu, przechowywane są na platformie.

8. Uczestnicy zapisują się na szkolenie samodzielnie, według reguł ogłoszonych w danym naborze, które mogą obejmować m.in. wypełnianie i załączanie oświadczeń, wniesienie opłaty, wypełnienie ankiety wstępnej.

9. Zapis na dane szkolenie obejmuje wyłącznie osobę, do której należy konto Użytkownika.

10. Organizator może w uzasadnionych przypadkach:

a) poprosić podmiot delegujący Uczestnika na Szkolenie o wyznaczenie tylko jednego przedstawiciela – np. w przypadku dużego zainteresowania danym Szkoleniem;

b) stosować dodatkowe kryteria naboru na Szkolenie związane z profilem adresatów Szkolenia.

11. Pierwszeństwo zakwalifikowania na Szkolenie mają pracownicy muzeów z Wykazu muzeów. W przypadku, gdy po przyjęciu pracowników z Wykazu muzeów zostaną wolne miejsca, przyjmowani będą pracownicy pozostałych muzeów i innych instytucji kultury, natomiast w przypadku wciąż dostępnych miejsc pracownicy pozostałych instytucji, organizacji i podmiotów komercyjnych.

12. Na 14 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia Szkolenia Koordynator prześle do zakwalifikowanych Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi, w tym dotyczącymi terminu wniesienia opłaty w przypadku szkoleń odpłatnych. Umowa zostaje zawarta z dniem otrzymania potwierdzenia, a w przypadku szkoleń odpłatnych dodatkowo po zaksięgowania płatności na rachunku NIM.

13. W przypadku Szkoleń odpłatnych, warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie opłaty w formie elektronicznej na konto NIM, poprzez platformę edukacyjną, za pośrednictwem serwisu PayU (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166, przy ul. Grunwaldzkiej 186), wybierając jedną z dostępnych na platformie metod płatności.

14. Opłaty należy dokonać najwcześniej po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na Szkolenie, ale nie później niż w terminie określonym przez Koordynatora Szkolenia w wiadomości, o której mowa w ust. 12, zwykle na 7 dni przed terminem Szkolenia.

15. Uczestnik delegowany na Szkolenie przez pracodawcę lub inny podmiot, który finansuje szkolenie ze środków publicznych zobowiązany jest do dostarczenia skanu podpisanego Oświadczenia nt. finansowania ze środków publicznych, którego wzór zostanie udostępniony na platformie edukacyjnej.

16. Uczestnik delegowany na Szkolenie zobowiązany jest podać dane do faktury, w miejscu wskazanym na platformie edukacyjnej, w terminie określonym przez Koordynatora Szkolenia.

17. Użytkownik, który nie wniesie opłaty w terminie określonym w ust. 14 zostanie usunięty z listy Uczestników Szkolenia. Za wpłatę dokonaną w terminie uznaje się wpływ środków na rachunek NIM.

18. W przypadku wniesienia opłaty, a następnie zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa pomiędzy 14 a 7 dniem przed Szkoleniem, opłata zostanie zwrócona w 100%. Zgłoszenie rezygnacji powinno mieć formę pisemną. W przypadku zgłoszenia rezygnacji pomiędzy 6 a 3 dniem przed szkoleniem, Instytut dokona zwrotu 50% wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszego zgłoszenia rezygnacji opłata nie zostanie zwrócona – kandydat zostanie obciążony 100% kosztami udziału.

19. Postanowienia ust. 13-18 powyżej nie dotyczą Szkoleń bezpłatnych.

20. W przypadku zwalniających się miejsc pomiędzy 14 a 7 dniem przed Szkoleniem, Instytut może zaproponować udział w Szkoleniu kandydatom z listy rezerwowej. Po tym terminie lista uczestników zostaje zamknięta.

21. Istnieje możliwość zastępstwa Uczestnika inną osobą posiadającą konto Użytkownika na platformie edukacyjnej https://szkolenia.nim.gov.pl. Zgłoszenie zastępstwa powinno mieć miejsce nie później niż w dniu poprzedzającym szkolenie i powinno mieć formę pisemną.

22. Instytut zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku szkoleń odpłatnych wpłaty Uczestników zostaną zwrócone w 100% wysokości.

§ 4

1. Ceny Szkoleń wskazane na stronie internetowej https://szkolenia.nim.gov.pl są podane w kwotach netto*. Podawane są w walucie polskiej (PLN). Cena danego szkolenia jest wiążąca w chwili ogłoszenia naboru.

2. Cennik udziału w Szkoleniach NIM (ceny netto):

Szkolenie online

1-dniowe

2-dniowe

3-dniowe

Muzea z wykazu

150 zł

250 zł

350 zł

Pozostałe muzea i inne instytucje kultury

200 zł

300 zł

400 zł

Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne

300 zł

500 zł

700 zł

Szkolenie stacjonarne

1-dniowe

2-dniowe

3-dniowe

Muzea z wykazu

300 zł

450 zł

600 zł

Pozostałe muzea i inne instytucje kultury

400 zł

550 zł

700 zł

Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne

800 zł

1200 zł

1500 zł

*Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług są zwolnione z VAT. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień , zwalnia się z podatku od towarów i usług usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Poza zwolnieniami wymienionymi wyżej, stawką podstawową dla usług szkoleniowych jest stawka 23% VAT.

3. Cena szkolenia zawiera: dostęp do szkolenia, materiały dydaktyczne (najczęściej prezentacje), zaświadczenie o uczestnictwie (wydawane wyłącznie na podstawie obecności na całym szkoleniu), a w przypadku szkoleń stacjonarnych również koszt poczęstunku.

4. Cena szkolenia nie zawiera: kosztów noclegu i dojazdu. Uczestnicy Szkoleń stacjonarnych pokrywają koszty noclegu oraz podróży do miejsca Szkolenia lub miejsca zbiórki we własnym zakresie.

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor NIM może odstąpić od zastosowania stawek, o których mowa w ust. 2, w tym zdecydować o przeprowadzeniu szkolenia bezpłatnego.

6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor NIM może wyrazić zgodę na nieodpłatny udział Uczestnika w szkoleniu.

§ 5

1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż z przebiegu Szkoleń w których uczestniczą, mogą być sporządzane fotografie oraz zapis audio wideo, na których może zostać zarejestrowany ich wizerunek. Uczestnicy niniejszym wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku na stronie internetowej NIM, za pośrednictwem profilu NIM na portalach społecznościowych oraz w materiałach i publikacjach Narodowego Instytutu Muzeów, zarówno w wydaniach internetowych tych publikacji, jak i w wydaniach papierowych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.

2. Uczestnicy mają prawo do korzystania z zamieszczonych Zasobów oraz Szkoleń, a także przesyłania do platformy treści przewidzianych przez prowadzącego zajęcia, w szczególności dokumentów elektronicznych, postów do forum/czatu, wiadomości e-mail.

3. Zamieszczane na platformie treści nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Uczestnik publikujący jakiekolwiek treści na platformie edukacyjnej powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie lub rozpowszechnianie.

5. Użytkownik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy, pytań i opinii na platformie edukacyjnej, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez NIM na platformie edukacyjnej.

6. Zabronione jest publikowanie lub rozpowszechnianie treści naruszających prawo, dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich. Użytkownikowi, który złamie powyższy zakaz zostanie odebrana możliwość korzystania z platformy edukacyjnej, a zamieszczone przez niego treści zostaną usunięte.

7. NIM zastrzega sobie prawo do wstrzymania forów i czatów w każdym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia.

8. NIM nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane i publikowane przez Użytkowników.

9. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zasoby umieszczone na platformie edukacyjnej są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody autorów jest zabronione.

10. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu Zasobów pozyskanych podczas Szkolenia oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.

11. Użytkownik może pobierać lub drukować Zasoby umieszczone na platformie edukacyjnej (teksty, prezentacje, grafiki, zdjęcia, filmy oraz układ prezentowanych treści) pod warunkiem, że informacje takie wykorzystuje wyłącznie na własny użytek do celów dydaktycznych i ich nie rozpowszechnia.

§ 6

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników platformy edukacyjnej i Uczestników Szkoleń w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) jest Narodowy Instytut Muzeów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12 (dalej zwany także jako „NIM” lub „Administrator”).

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem iod@nim.gov.pl lub szkolenia@nim.gov.pl.

3. W ramach platformy edukacyjnej przetwarzane będą następujące dane osobowe Użytkowników:

1) Imię;

2) Nazwisko;

3) nazwa organizacji;

4) dział;

5) stanowisko/funkcja;

6) adres e-mail;

7) telefon (pole nieobowiązkowe);

8) wizerunek.

4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:

1) założenia i umożliwienia korzystania z konta Użytkownika oraz organizacji i przeprowadzenia Szkoleń w formie online lub stacjonarnej zamieszczanych na platformie edukacyjnej – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1. lit. b RODO);

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Szkolenia przez Administratora. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1. lit. b RODO);

3) rozpowszechniania wizerunku, w przypadku, gdy z przebiegu Szkoleń będą sporządzane fotografie oraz zapisy audio wideo – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. która została wyrażona poprzez udział w Szkoleniu tj. w sposób określony § 5 ust.1 niniejszego regulaminu;

4) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa § 7 ust. 7 Regulaminu podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

6. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników będą przechowywane przez następujące okresy:

1) w zakresie prowadzenia konta Użytkownika, przez czas niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym czasie do czasu zamknięcia konta przez Użytkownika. Po zamknięciu konta, dane osobowe Uczestników Szkolenia niezbędne do celów archiwalnych oraz dokumentacyjnych będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach;

2) w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu;

3) w zakresie prowadzonego postępowania reklamacyjnego, do czasu jego zakończenia;

4) w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - do czasu jej wycofania.

7. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników i Uczestników mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe jako podwykonawcy, na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe Uczestników Szkolenia mogą być również udostępnione na stronie internetowej NIM oraz na profilu NIM w serwisach społecznościowych. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną.

8. Użytkownik oraz Uczestnik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii;

2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych jego dotyczących;

3) żądania przeniesienia danych;

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

5) wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany ust. 2 powyżej.

9. Podanie danych osobowych przy zakładaniu konta wymienionych w § 3 pkt 5 Regulaminu jest warunkiem zawarcia umowy Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości założenia konta Użytkownika oraz udziału w Szkoleniu.

10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia.

11. Użytkownik może modyfikować swoje dane, edytując tzw. konto Użytkownika.

12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do NIM oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w ramach platformy edukacyjnej wypowiedzi i informacji, a także szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

§ 7

1. Wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem platformy edukacyjnej należy zgłaszać do Administratora platformy edukacyjnej.

2. NIM nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z platformy edukacyjnej z przyczyn technicznych, niezależnych od niego, w tym związanych z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.

3. NIM nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika, jakie ten poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy edukacyjnej, w szczególności NIM nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z platformy edukacyjnej, Szkoleń oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji.

4. NIM nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z platformy edukacyjnej, Szkoleń i innych zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania.

5. Korzystanie z platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem. NIM nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do platformy edukacyjnej.

6. NIM nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i zupełnej formie.

7. Reklamację dotyczącą usług szkoleniowych ma prawo złożyć każdy Uczestnik szkolenia realizowanego przez NIM.

8. Reklamację należy złożyć pisemnie i przesłać na adres pocztowy NIM lub drogą mailową na adres szkolenia@nim.gov.pl. Reklamacja powinna zawierać informacje dotyczące reklamowanego szkolenia (tytuł, termin, forma szkolenia, lokalizacja, wykładowcy), przedmiotu reklamacji oraz danych kontaktowych osoby reklamującej.

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od chwili wpłynięcia do NIM wypełnionego i podpisanego zgłoszenia reklamacyjnego.

10. Nieprzestrzeganie Regulaminu korzystania z platformy edukacyjnej przez Użytkownika spowoduje zablokowanie jego konta.

11. Wszelkie informacje dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać do Administratora platformy edukacyjnej.

12. NIM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

13. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie https://szkolenia.nim.gov.pl.

14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

15. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby NIM.